W artykule omawiane jest stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie opodatkowania darowizny samochodu osobowego. Wniosek o interpretację przepisów podatkowych dotyczył sytuacji, w której wspólnik spółki cywilnej zdecydował się przekazać samochód na cele prywatne. KIS stwierdziła, że darowizna ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na brak występowania wspólnika w charakterze podatnika. Przedstawione stanowisko ma wpływ nie tylko na pytającego, ale również na inne podobne przypadki, gdzie możliwa jest darowizna samochodu.

Darowizna samochodu po wykupie z leasingu a VAT

Wniosek o interpretację przepisów podatkowych został złożony przez Wnioskodawcę, który jest wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka zawarła umowy leasingu operacyjnego na trzy samochody osobowe, które następnie wykupiła. W dniu wykupu samochodów, wspólnicy Spółki podjęli uchwałę o wycofaniu samochodów z majątku Spółki, przeznaczeniu ich na cele prywatne i przeniesieniu własności samochodów do majątków odrębnych wspólników. Wnioskodawca rozważa dokonanie darowizny jednego z tych samochodów. Pytanie dotyczy opodatkowania tej czynności VAT.

Darowizna samochodu nie podlega VAT

Według stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), darowizna samochodu wykupionego wcześniej z leasingu i przekazanego na cele osobiste nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. KIS powołuje się na przepis art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT, który definiuje podatników jako osoby wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. W przypadku darowizny samochodu, wspólnik nie występuje w charakterze podatnika, dlatego czynność ta nie jest rozumiana jako działalność gospodarcza w rozumieniu Ustawy o VAT.

Podsumowanie

Wnioskodawca otrzymał interpretację, zgodnie z którą darowizna samochodu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z przepisami Ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje czynności wykonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W przypadku darowizny samochodu, wspólnik nie występuje w charakterze podatnika, dlatego nie ma podstaw do opodatkowania tej czynności. Interpretacja ta ma znaczenie dla pytającego, który może dokonać darowizny samochodu bez obciążenia podatkiem VAT. Ma również znaczenie dla organów administracji skarbowej, które powinny stosować się do tego stanowiska w przypadku podobnych sytuacji.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.183.2023.4.OS