Artykuł dotyczy kwestii związanej z odliczaniem podatku VAT przez Gminę w kontekście budowy instalacji fotowoltaicznej dla stacji uzdatniania wody. W wyniku interpretacji przepisów podatkowych przeprowadzonej przez Krajową Informację Skarbową lub Ministerstwo Finansów, stwierdzono, że Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT w odniesieniu do tego zadania. Biorąc pod uwagę, że Gmina nie uzyska z tego projektu żadnych dochodów, informacja ta ma istotne znaczenie dla kwestii finansowych związanych z realizacją inwestycji.

Odliczenie VAT od budowy instalacji fotowoltaicznej dla stacji uzdatniania wody

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie jest Gmina, która planuje realizować zadanie polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej dla stacji uzdatniania wody. Gmina zamierza sfinansować to zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną, a Gmina nie będzie pozyskiwać żadnych przychodów i dochodów z tego projektu. Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z budową instalacji fotowoltaicznych, a realizacja inwestycji jest jednym z zadań własnych gminy związanych z zaopatrzeniem w wodę.

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT

Według stanowiska Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z planowanym zadaniem. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) lub Ministerstwo Finansów (MF) podziela to stanowisko i powołuje się na art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który wyklucza możliwość odliczenia VAT w przypadku działań niezwiązanych z działalnością opodatkowaną.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji przepisów podatkowych przeprowadzonej przez KIS lub MF, wynika, że Gmina nie ma prawnego prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do planowanego zadania związanego z budową instalacji fotowoltaicznej dla stacji uzdatniania wody. Zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną, a Gmina nie będzie uzyskiwać żadnych dochodów z tego projektu. Oznacza to, że Gmina nie będzie mogła odliczyć VAT od poniesionych wydatków związanych z realizacją tego zadania. Informacja ta ma znaczenie dla Gminy, ponieważ wpływa na kwestie finansowe związane z realizacją projektu.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.148.2023.2.EW