Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 14 czerwca 2023 r. dotyczy braku prawa gminy do odliczenia VAT w związku z wydatkami poniesionymi na przebudowę dróg gminnych.

Przebudowa dróg gminnych a odliczenie VAT

Gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, planuje realizować zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie kilku dróg gminnych. Projekt ten jest wspierany ze środków unijnych. W związku z tym, gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Efekty realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych ani do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Główne pytanie, które gmina zadała Dyrektorowi KIS we wniosku o interpretację podatkową, dotyczyło możliwości odzyskania uiszczonego w związku z realizacją operacji podatku od towarów i usług (VAT). Wnioskodawca stwierdził, że gmina nie będzie mogła odzyskać uiszczonego w związku z realizacją operacji podatku VAT.

Brak możliwości odliczenia VAT przez gminę. Stanowisko organu podatkowego – Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, potwierdzając, że gmina nie będzie mogła odzyskać (odliczyć) uiszczonego w związku z realizacją operacji podatku VAT. Uzasadnienie tej decyzji opiera się na kilku kluczowych przepisach prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ale tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku gminy, która realizuje zadanie inwestycyjne (przebudowa dróg gminnych), nie jest spełniony warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT, ponieważ efekty realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Dyrektor KIS podkreślił, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W kontekście gminy, realizującej zadanie inwestycyjne, Dyrektor KIS stwierdził: "Reasumując, nie będą mieli Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, jak również nie będą mieli Państwo prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy."

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.296.2023.1.MC.