W interpretacji indywidualnej wydanej 10 stycznia 2023 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że podatek od spadku zapłacony w Niemczech nie podlega - przy rozliczeniu podatku od spadków i darowizn w Polsce- odliczeniu od wartości nabytej masy spadkowej jako dług i ciężar spadkowy.

Podatek od spadku zapłacony w Niemczech. Czy w Polsce ten podatek będzie mógł być odliczony od wartości masy spadkowej jako dług i ciężar spadkowy?

Wnioskodawca jest jedynym spadkobiercą wujka, który zmarł w Niemczech 10 stycznia 2022 roku. Jego spadek składał się wyłącznie z konta bankowego, gdyż wszystkie nieruchomości przekazał wcześniej jednemu z domów zakonnych w Niemczech. Niemiecki Urząd Skarbowy po zbadaniu stanu konta poinformował wnioskodawcę o konieczności zapłacenia podatku od spadku, co wnioskodawca uczynił przelewem z jego konta bankowego w Polsce. W październiku 2022 roku wnioskodawca zamknął wszystkie rachunki bankowe w Niemczech. Po uzyskaniu potwierdzenia wpłaty podatku i sądowego potwierdzenia prawa do spadku, bank przelał na konto wnioskodawcy pozostałą kwotę.
Wnioskodawca zadał pytanie, czy zapłacony w Niemczech podatek z tytułu nabytego tam spadku podlega odliczeniu od wartości nabytej masy spadkowej jako dług i ciężar spadkowy. Wnioskodawca był zdania, że podatek zapłacony w Niemczech powinien podlegać odliczeniu.

Stanowisko Dyrektora KIS

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu swojej decyzji, Dyrektor KIS odwołał się do art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, który mówi, że podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem dziedziczenia.

Dyrektor KIS zaznaczył, że w sytuacji nabycia w spadku przedmiotów lub praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych za granicą, czynnikiem decydującym o podleganiu ustawie o podatku od spadków i darowizn jest posiadanie przez spadkobiercę obywatelstwa polskiego lub stałego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili otwarcia spadku.

Dyrektor KIS podkreślił, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów. Podatek zapłacony za granicą nie jest zaliczany do długów i ciężarów, które mogą być odliczone od wartości nabytej masy spadkowej.Dyrektor KIS odwołał się również do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2287/10), w którym stwierdzono, że zapłacony za granicą podatek od spadku nie należy do kategorii obciążeń, które mogą być odliczone od wartości nabytej masy spadkowej.

Ważne

Podsumowując, Dyrektor KIS stwierdził, że podatek od spadku zapłacony w Niemczech nie podlega odliczeniu od wartości nabytej masy spadkowej jako dług i ciężar spadkowy. Całą otrzymaną kwotę należy wykazać w zeznaniu o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (druk SD-3), którego obowiązek złożenia wynika z art. 17a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.161.2022.2.JKU