Gmina ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z pytaniem dotyczącym odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych. KIS odpowiedziała, że gmina nie ma prawa do odliczenia VAT, argumentując, że taka działalność nie jest opodatkowana. Interpretacja ta ma istotne znaczenie dla innych organów administracji skarbowej i podobnych przypadków.

VAT od wydatków związanych z usuwaniem azbestu

Wnioskodawca, będący Gminą, złożył zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest. Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na to zadanie. W zapytaniu pytano, czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją tego zadania.

Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT

W odpowiedzi na zapytanie, Krajowa Informacja Skarbowa przedstawiła stanowisko, że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT. Zdaniem KIS, działalność Gminy polegająca na usuwaniu azbestu nie ma na celu osiągania stałego dochodu i nie powoduje żadnej płatności od mieszkańców, co oznacza, że jest to czynność nieopodatkowana. KIS powołała się również na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który potwierdza, że usuwanie azbestu nie podlega opodatkowaniu VAT.

Podsumowanie

Wynikając z interpretacji KIS, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją zadania usuwania wyrobów zawierających azbest. Działalność Gminy w tym zakresie jest uznawana za nieopodatkowaną, ponieważ nie ma na celu osiągania zysku i nie wymaga żadnych płatności od mieszkańców. W związku z tym, Gmina nie może odliczyć podatku VAT od poniesionych wydatków. Interpretacja ta ma znaczenie zarówno dla pytającego (Gminy), która nie będzie mogła odliczyć podatku VAT, jak również dla organów administracji skarbowej, które będą stosować to stanowisko w podobnych sprawach.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.301.2023.2.MH