Artykuł dotyczy opodatkowania VAT w związku z odpłatnym zbyciem udziału w samochodzie przez jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest gmina. Jakie jest stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS)?

VAT od zbycia udziału w samochodzie

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Jest podatnikiem z tytułu wykonywania czynności na podstawie umów cywilnoprawnych oraz innych czynności uznawanych za prowadzenie działalności gospodarczej. Gmina, będąca jednostką samorządu terytorialnego, otrzymała spadek z dobrodziejstwem inwentarza w postaci udziału w samochodzie osobowym. Gmina planuje zbyć ten udział na rzecz osoby fizycznej, nie mając na celu uzyskania dochodu/zysku. Pytanie wnioskodawcy dotyczyło opodatkowania VAT w związku z tym zbyciem.

Opodatkowanie VAT odpłatnego zbycia przez gminę samochodu na rzecz osoby fizycznej

W odpowiedzi KIS czytam co następuje: Gmina - w zakresie czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych) - jako osoba prawna podlega obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. W tym zakresie bowiem wykonywane przez nią czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, że czynność wykonywana przez Gminę, opisana we wniosku, nie podlega wyłączeniu spod opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy. Podmioty publiczne nie są uznawane za podatników w zakresie czynności, które mieszczą się w ramach zadań, dla realizacji których zostały one powołane, dodatkowo pod warunkiem, że czynności te nie są wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W przypadku dostawy ruchomości za odpłatnością nie są realizowane zadania, dla realizacji których organy te zostały powołane. Działania Gminy są w tym przypadku tożsame z działaniami każdego innego podmiotu dokonującego dostawy towarów.

W przypadku sprzedaży ruchomości relacja między stronami transakcji nie ma charakteru podrzędności typowej dla stosunków publicznoprawnych. W szczególności podkreślić należy, że w przypadku takich czynności Gmina nie korzysta z prerogatyw władzy publicznej. Okoliczności te jednoznacznie potwierdzają, że wykonując opisaną czynność Gmina nie działa w charakterze organu władzy publicznej. Podkreślić również trzeba, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Pomimo, że Gmina nabyła zbywany składnik majątku w drodze spadkobrania, to jednak dokonując sprzedaży tego składnika, będzie działać w charakterze podatnika VAT, gdyż zbycie ruchomości należy traktować w kategorii działalności gospodarczej.

Odmienne rozstrzygnięcie niniejszej kwestii prowadziłoby do nierównego traktowania podmiotów dokonujących sprzedaży ruchomości, co stałoby nie tylko w sprzeczności z powszechnym obowiązkiem przepisów prawa, ale również z jedną z naczelnych zasad Unii Europejskiej, zasadą konkurencyjności.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, będą Państwo również podatnikiem tego podatku w zakresie sprzedaży opisanej w zdarzeniu przyszłym ruchomości. Przedmiot zbycia dotyczy niewątpliwie składnika Państwa majątku. W takim przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że nabycie opisanego w zdarzeniu przyszłym składnika majątku nastąpiło nieodpłatnie na podstawie spadkobrania. Istotne jest, że w rozpatrywanej sprawie wypełnione zostały przesłanki określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Zatem, dokonując odpłatnego zbycia opisanego w zdarzeniu przyszłym składnika majątku, tj. udziału wynoszącego (…) części samochodu osobowego marki (…), na rzecz podmiotu trzeciego (osoby fizycznej) na podstawie umowy cywilnoprawnej, będziecie Państwo działać jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy.

W konsekwencji odpłatne zbycie przez Państwa ww. ruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.221.2023.2.KK