Gmina planuje realizację zadania związanego z usuwaniem odpadów azbestowych, które będą odbierane od mieszkańców bez ponoszenia przez nich kosztów. Jednakże, zgodnie z interpretacją Komisji ds. Interpretacji Prawa Podatkowego, gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT związanego z tym projektem. To może wpłynąć na koszty realizacji zadania. Dowiedz się więcej o tym kontrowersyjnym stanowisku i jego konsekwencjach.

Czy gmina może odzyskać podatek VAT związany z usuwaniem azbestu?

Gmina od 1 stycznia 2009 r. jest podatnikiem VAT czynnym. Planuje realizację zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Wyroby azbestowe będą odbierane z indywidualnych posesji mieszkańców Gminy, którzy nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z usuwaniem azbestu. Nie będą zawierane pisemne umowy pomiędzy mieszkańcami a Gminą. Zadanie będzie realizowane przez wyspecjalizowaną firmę wyłonioną zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, a za wykonane usługi Gmina otrzyma faktury z naliczonym podatkiem VAT. Koszty związane z usuwaniem azbestu będą finansowane wyłącznie z dotacji pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją Zadania nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności odpłatnej, gdyż Gmina zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nie prowadzi sprzedaży w zakresie objętym usuwaniem i utylizacją azbestu.

Brak możliwości odliczenia VAT przy usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

Gmina nie ma możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu dotyczącego usuwania odpadów azbestowych.

Podsumowanie

Wynika z powyższej interpretacji, że Gmina nie będzie mogła ubiegać się o odzyskanie lub odliczenie podatku VAT związane z realizacją projektu usuwania odpadów azbestowych. Oznacza to, że Gmina będzie musiała pokryć podatek VAT z własnych środków, co może wpłynąć na koszty realizacji zadania. Należy również pamiętać, że interpretacja dotyczy konkretnej sytuacji i może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności i decyzji organów administracji skarbowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.612.2022.1.WK