W artykule omawia się kwestię niewłaściwego naliczania podatku od towarów i usług przez wnioskodawcę w związku z sprzedażą nieruchomości. Wnioskodawca błędnie uznał, że działka, która nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest terenem budowlanym i naliczył podatek według stawki 23%. Organ administracji skarbowej wyjaśnił, że nieruchomość nie spełnia warunków bycia terenem budowlanym. Wnioskodawca zostanie zobligowany do skorygowania naliczonego podatku.

Sprzedaż nieruchomość, która nie było objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wnioskodawca sprzedał nieruchomość, która była działką niezabudowaną, na podstawie umowy zawartej w akcie notarialnym. Część nieruchomości była objęta decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która dotyczyła budowy budynku garażowo-magazynowego dla potrzeb Szpitala. Nieruchomość nie było objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wnioskodawca uznał, że nieruchomość jest terenem budowlanym i naliczył podatek od towarów i usług wg stawki 23%.

Opodatkowanie podatkiem VAT zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił co następuje: Jak wskazali Państwo we wniosku, działkę nabyli Państwo od osób fizycznychw ramach czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług albo zwolnionych od podatku od towarów i usług - nie badali Państwo, czy osoby dokonujące dostawy na rzecz Państwa nie są podatnikami, czy też korzystają ze zwolnienia z podatku jako mali podatnicy.Z tytułu nabycia działki nie przysługiwało Państwu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż nie wystąpił podatek naliczony. Jednocześnie z opisu sprawy wynika, że wykonują Państwo działalność opodatkowaną związaną z zagospodarowaniem i dostawą nieruchomości. Nabyli Państwo działkę, która była przeznaczona do planowanej zabudowy lub sprzedaży i nie była wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej.W całym okresie posiadania działki nie wykorzystywali jej Państwo wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Skoro działka nie była wykorzystywana przez Państwa w działalności gospodarczej do czynności zwolnionych od podatku, to w omawianej sytuacji, dla dostawy nieruchomości opisanej we wniosku nie znajdzie zastosowania również zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zatem sprzedaż działki nr 1 nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. W konsekwencji, sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działki nr 1) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.182.2023.3.EK