Stowarzyszenie, które otrzymało dofinansowanie na realizację projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, staje przed ważnym pytaniem dotyczącym odliczenia podatku VAT. Czy stowarzyszenie będzie miało możliwość odliczenia podatku VAT związanych z wydatkami poniesionymi na organizację tego zadania? Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie została udzielona przez Krajową Informację Skarbową, która wskazała na brak takiej możliwości. Dowiedzmy się więcej o tym stanowisku oraz jego konsekwencjach dla stowarzyszenia w dalszej części artykułu.

VAT związany z realizacją projektu przez stowarzyszenie

Stowarzyszenie w dniu 19 stycznia 2023 roku podpisało umowę z Zarządem Województwa w ramach projektu finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pt. „…”. Stowarzyszenie ma za zadanie wpieranie inicjatyw kulturalnych, rozwoju szkolnictwa, społeczeństwa obywatelskiego, oraz pomoc w prowadzeniu zajęć służących rozwojowi tradycji regionu. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a składki członkowskie, darowizny oraz przychody z wynajmu pomieszczeń są przeznaczane na działalność statutową oraz utrzymanie nieruchomości – Domu (…), będącego własnością Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a efekty realizowanego projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem VAT. Nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Brak prawa do odliczenia VAT w związku z wydatkami poniesionymi na organizację zadania

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Krajową Informację Skarbową, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanych z wydatkami poniesionymi na organizację zadania pn. „…”. Podstawą dla tego stanowiska są brak rejestracji Stowarzyszenia jako podatnika VAT oraz fakt, że efekty realizowanego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podsumowanie

W wyniku udzielonej interpretacji wynika, że Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanych z wydatkami poniesionymi na organizację zadania pn. „…”. Dla Stowarzyszenia oznacza to, że nie będzie mogło odliczyć podatku VAT od nabywanych towarów i usług w ramach realizacji projektu. Dla organów administracji skarbowej oznacza to, że Stowarzyszenie nie będzie zobowiązane do rozliczania podatku VAT związanych z tym projektem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.398.2023.1.SR