W artykule omawia się interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą odliczania podatku VAT przez szpitale w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych. Wnioskodawca, szpital, złożył wniosek o dofinansowanie projektu, jednak KIS stwierdził, że instytucje medyczne zwolnione z VAT nie mają prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z projektem. Artykuł analizuje konsekwencje tej interpretacji dla szpitala oraz potwierdza stanowisko organów administracji skarbowej w tej kwestii.

VAT od projektów finansowanych ze środków publicznych

W roku 2020 Szpital złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. (…), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (…) na lata 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w roku 2021, a wydatki w ramach projektu zostaną poniesione do końca roku 2022. Szpital przedstawił informację dotyczącą struktury przychodów za rok 2020 oraz zakresu projektu, który obejmuje zakup licencji, wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego i serwerowego, koszty towarzyszące. Wszystkie dostawy, roboty i usługi będą udokumentowane fakturami VAT.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabywane przez Szpital w związku z realizacją projektu pn. (…) są wykorzystywane do czynności zwolnionych. Efekty projektu są związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o podatku od towarów i usług.

Szpital nie ma możliwości odliczenia podatku VAT

W odpowiedzi na pytanie zadane przez Szpital, KIS/MF stwierdził, że Szpital jako instytucja świadcząca usługi medyczne finansowane ze środków publicznych jest instytucją zwolnioną od podatku VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przysługuje wyłącznie od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z tym, Szpital nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją omawianego projektu.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji KIS/MF, że Szpital nie może odliczyć podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. (...). Dla Szpitala oznacza to, że nie będzie mógł odzyskać podatku VAT poniesionego na zakup licencji, oprogramowania, sprzętu komputerowego i serwerowego oraz innych kosztów związanych z projektem. Natomiast dla organów administracji skarbowej interpretacja potwierdza, że Szpital jako instytucja zwolniona od podatku VAT nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.604.2022.1.ID