Gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, staje przed problemem braku możliwości odliczenia podatku VAT związanej z realizacją inwestycji infrastrukturalnej. Interpretacja organu skarbowego wskazuje, że projekt, mający na celu poprawę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy, nie spełnia przesłanek umożliwiających odliczenie VAT. Ta decyzja ma istotne konsekwencje finansowe dla Gminy, która nie będzie mogła odzyskać znacznej kwoty podatku VAT związanej z inwestycją.

Czy gmina może odliczyć VAT związany z realizacją inwestycji, jeśli korzystanie z niej jest bezpłatne i ogólnodostępne?

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i wykonuje zadania własne i zlecone, zgodnie z przepisami prawa. Gmina zakończyła realizację inwestycji pn.: ,,(…)”, mającej na celu poprawę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy. Dofinansowanie na operację zostało przyznane Gminie na podstawie umowy zawartej z Województwem (…) i Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT.

Stosownie do instrukcji wypełniania wniosku, Gmina powinna wystąpić o interpretację indywidualną w sprawie braku możliwości odzyskania VAT i załączyć ją do wniosku o płatność. Gmina zwróciła się do organu upoważnionego przez Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu potwierdzenia braku możliwości odliczenia VAT.

Brak prawa do odliczenia VAT

Zgodnie z odpowiedzią organu KIS, Gmina nie będzie mogła odliczyć od podatku należnego kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji. Organ powołał się na przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którymi prawo do odliczenia podatku należnego przysługuje czynnym podatnikom VAT, którzy wykorzystują towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przypadku Gminy, która jest czynnym podatnikiem VAT, realizacja projektu nie służy sprzedaży opodatkowanej, a wybudowany Skatepark ma charakter ogólnodostępny i korzystanie z niego jest bezpłatne. Dlatego też, zdaniem organu, Gmina nie spełnia przesłanek umożliwiających odliczenie podatku VAT z faktur związanych z realizacją inwestycji.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji organu (KIS/MF) wynika, że Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji. Zgodnie z interpretacją, realizacja projektu nie będzie służyć sprzedaży opodatkowanej, a korzystanie z wybudowanego Skateparku będzie bezpłatne i ogólnodostępne.

Dla Gminy oznacza to, że nie będzie mogła odzyskać kwoty podatku VAT związanej z realizacją inwestycji. Natomiast dla organów administracji skarbowej, interpretacja potwierdza, że w przypadku projektów ogólnodostępnych i nieopodatkowanych, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.60.2023.1.NW