Gmina zrealizowała inwestycję w tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, mając na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej oraz rozwój turystyki i rekreacji. Jednakże, zgodnie z interpretacją organu podatkowego, gmina nie będzie miała prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT związanych z tą inwestycją. Powód? Gmina, jako organ władzy publicznej, nie jest uznawana za podatnika VAT w przypadku realizacji zadań publicznych, co uniemożliwia odliczenie podatku VAT.

VAT od wydatków na inwestycję w tereny rekreacyjne i sportowe

Gmina (…) (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: VAT) jako podatnik VAT czynny. Gmina, będąca organem władzy publicznej, realizuje zadania nałożone na nią przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.; dalej: ustawa o samorządzie gminnym). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy, do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych Gminy należy między innymi zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności w sprawach kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Gmina zrealizowała inwestycję pn. „(…)” (dalej: Inwestycja lub Operacja). W związku z realizacją Inwestycji, Gmina uzyskała zewnętrzne dofinansowanie. Zakres objęty operacją stanowił II etap prac, jaki Gmina realizuje przy (…) jeziorach. Na projektowany obiekt składały się elementy ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej i elementy małej architektury. W ramach operacji zrealizowano budowę ścieżki o długości 226 m i szerokości 3 m wzdłuż południowego brzegu zbiornika zachodniego, umocnienie skarpy zbiornika, na której powstała półka skarpowa oraz wzmocnienie linii brzegowej. Teren wzdłuż ścieżki został wyposażony w ławki drewniane, kosze na śmieci oraz oświetlenie zewnętrzne.

Operacja przyczyni się do uatrakcyjnienia obszaru (…), podniesie jakość życia społeczności lokalnej oraz przyczyni się do rozwijania turystyki i rekreacji na terenie gminy (…). Mieszkańcy będą zadowoleni z planowanego przedsięwzięcia, chętnie będą chodzić na spacery i wycieczki rowerowe wzdłuż jeziora, obserwować przyrodę, wędkować czy wypoczywać.

Wybudowana w ramach Inwestycji infrastruktura stanowi środki trwałe Gminy. Wszystkie faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją Inwestycji zostały wystawiane na Gminę. Gmina nie odliczyła podatku VAT z tych faktur. Gmina nie będzie wykorzystywała powstałej w wyniku Inwestycji infrastruktury do jakichkolwiek czynności opodatkowanych VAT oraz nie zamierza osiągać żadnych dochodów przy użyciu ww. infrastruktury. Teren rekreacyjny będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT

Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT od wydatków na inwestycję pn. „(…)”. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Natomiast w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Natomiast kluczowym przepisem dot. prawa do odliczenia VAT jest art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w niniejszej sprawie.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji organu podatkowego (KIS/MF) wynika, że Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT od wydatków na inwestycję pn. „(…)”. Powodem tego jest fakt, że Gmina, jako organ władzy publicznej, nie jest uznawana za podatnika VAT w przypadku realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, takimi jak zadania z zakresu terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Ponadto, wydatki związane z inwestycją nie są powiązane z działalnością opodatkowaną, co uniemożliwia odliczenie podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-3.4012.249.2023.1.KŁ