Ukazała się interpretacja przepisów podatkowych dotycząca rozliczeń między uczestnikami konsorcjum. Jakie stanowisko zajęła Krajowa Informacja Skarbowa?

Odsprzedaż usługi dokonywanej w ramach konsorcjum a VAT

Zgodnie ze stanem faktycznym zawartym we wniosku o interpretację, dwa podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w dziedzinie architektury tworzą konsorcjum, aby wspólnie realizować projekty architektoniczne. Lider konsorcjum jest odpowiedzialny za finanse, w tym wystawianie faktur, rozliczanie z zamawiającym i zarządzanie podwykonawcami. Partner konsorcjum, zainteresowany interpretacją, współpracuje z Liderem w tworzeniu projektów i wspólnie odpowiadają za całość projektu. Oba podmioty są współtwórcami utworu, a prawa autorskie przysługują im w jednakowym stopniu. Wszystkie finanse są rozliczane przez Lidera, a wynagrodzenie Partnera stanowi jego udział w zysku z realizowanego projektu. Honorarium jest dzielone zgodnie z etapami projektowymi. Zleceniodawca, który jest podmiotem publicznym, nie zawiera dwóch odrębnych umów z dwoma osobami prowadzącymi działalność gospodarczą - jest jedna umowa z konsorcjum.

Czy kwota (honorarium) otrzymana przez Partnera od Lidera konsorcjum, stanowiąca wspólnie wypracowany zysk konsorcjantów (poza rzeczywistymi i bezpośrednimi kosztami sporządzenia kompleksowej dokumentacji wielobranżowej), podlegający podziałowi pomiędzy konsorcjantami (Liderem i Partnerem) zgodnie z ich umową konsorcyjną, stanowiąca jedynie transfer części zysku między Liderem konsorcjum a Partnerem konsorcjum z otrzymanego od Zleceniodawcy wynagrodzenia (honorarium) powinna zostać udokumentowana przez Partnera konsorcjum notą księgową i nie podlega VAT?

VAT od rozliczeń między uczestnikami konsorcjum

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w analizowanym stanie faktycznym transfer części zysku między Liderem konsorcjum a Partnerem konsorcjum z otrzymanego od Zleceniodawcy wynagrodzenia nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ani też świadczenia usług w myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy. Zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11.12.2020, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.734.2020.1.MGO, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej