Gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, zdobywa odpowiednie fundusze na poprawę dróg gminnych. Jednak organ administracji skarbowej wydał interpretację, zgodnie z którą gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych w ramach realizacji tego zadania.

Inwestycyjna w zakresie dróg gminnych a VAT

Gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, zamierza realizować zadanie inwestycyjne w zakresie dróg gminnych w celu poprawy warunków komunikacyjnych. W tym celu złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania będą wystawiane na Gminę. Efekty realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych ani do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego. Organy administracji skarbowej, powołując się na przepisy art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 86 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, potwierdziły to stanowisko. Zgodnie z tymi przepisami, organy władzy publicznej nie są uznawane za podatników w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. Ponadto, prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi jedynie w przypadku wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podsumowanie

Na podstawie udzielonej interpretacji organów administracji skarbowej wynika, że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego dróg gminnych. Stanowisko to oparte jest na przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o samorządzie gminnym. Dla Gminy oznacza to brak możliwości odliczenia podatku VAT z poniesionych wydatków. Z kolei dla organów administracji skarbowej oznacza to konsekwentne stosowanie przepisów podatkowych i nieuwzględnianie odliczenia podatku VAT dla organów władzy publicznej realizujących zadania niezwiązane z czynnościami opodatkowanymi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.273.2023.1.DS