Miasto zwróciło się do państwowego organu podatkowego w celu przedstawienia zapytania interpretacyjnego dotyczącego możliwości odliczenia podatku VAT z faktur związanych z przeprowadzanym projektem. Odpowiedź organu skarbówki okazała się negatywna, stwierdzając, że miasto nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją tego zadania publicznego. Interpretacja ta ma znaczenie zarówno dla miasta, jak i dla innych organów publicznych, które mogą być objęte podobnymi przepisami dotyczącymi odliczeń VAT.

Rozwój usług elektronicznych w administracji a VAT

Miasto ... w dniu ... r. złożyło zapytanie interpretacyjne dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu pn. „...”. Miasto … podpisało umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, mającego na celu rozwój usług elektronicznych w administracji, w związku z odbudową gospodarki regionu w czasie pandemii COVID-19. Miasto … chciało potwierdzić, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT związanego z tym projektem.

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w odpowiedzi na zapytanie Miasta … przedstawił stanowisko, że Miasto … nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki w ramach projektu pn. „...”. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, organ administracji skarbowej stwierdził, że Miasto …. nie ma prawnych możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT związanego z tym projektem.

Organ administracji skarbowej uzasadnił swoje stanowisko, że Miasto ...... występuje jako organ władzy publicznej, wykonując zadania nałożone przepisami prawa, a zatem nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanej z realizacją projektu. Wydatki ponoszone w ramach projektu nie będą stanowić opodatkowanych czynności gospodarczych, lecz czynności publicznoprawne, co wyklucza możliwość odliczenia podatku VAT.

Podsumowanie

Z interpretacji wynika, że Miasto ...... nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki w ramach projektu pn. „...”. W związku z tym, Miasto ...... nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani ubiegać się o zwrot VAT związany z tym projektem. Interpretacja ta ma znaczenie dla pytającego, ponieważ określa, że wydatki ponoszone w ramach projektu nie będą stanowiły opodatkowanych czynności gospodarczych, co wyklucza możliwość odliczenia podatku VAT. Z kolei organom administracji skarbowej interpretacja ta stanowi wytyczne dotyczące rozliczania podatku VAT w podobnych przypadkach, gdzie organy publiczne realizują zadania nałożone przepisami prawa.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.911.2022.1.AKA