Artykuł analizuje możliwość wycofania nieruchomości ze środków trwałych spółki cywilnej do majątków prywatnych wspólniczek, a konkretniej sprawdza, czy taka czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Według interpretacji KIS, wydanie nieruchomości nie skutkuje koniecznością opodatkowania, co oznacza możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Wprowadzenie do własności prywatnej nieruchomości połączonej z prowadzeniem działalności gospodarczej może być korzystne dla wspólniczek.

Czy wycofanie nieruchomości spowoduje opodatkowanie czynności wycofania podatkiem VAT?

W1 i W2, będące wspólniczkami spółki cywilnej, w roku 2006 nabyły lokale użytkowe w budynku położonym w ... ul. ..., na cele działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej „...”. Nieruchomość jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej i jest amortyzowana. Wspólniczki planują wycofanie nieruchomości z ewidencji środków trwałych do majątków prywatnych, przy czym nadal w nieruchomości prowadzona będzie działalność związana z ochroną zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W okresie posiadania nieruchomości, spółka nie ponosiła nakładów na ulepszenie. Wnioskodawcy zapytali, czy wycofanie nieruchomości spowoduje opodatkowanie czynności wycofania podatkiem VAT czy też będą istnieć podstawy do zwolnienia od podatku VAT.

Nieopodatkowanie czynności wycofania ze spółki nieruchomości do majątku prywatnego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w odpowiedzi na pytanie wnioskodawców stwierdził, że wydanie nieruchomości ze środków trwałych spółki cywilnej do majątków prywatnych wspólniczek poprzez zniesienie współwłasności łącznej na współwłasność w częściach ułamkowych do majątków odrębnych wspólniczek nie skutkuje opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani podatkiem VAT. Zgodnie z przepisami ustawy VAT, dostawa nieruchomości, nawet nieodpłatna, może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak w przypadku wycofania nieruchomości na cele prywatne istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT.

Podsumowanie

Z interpretacji KIS wynika, że wycofanie nieruchomości ze środków trwałych spółki cywilnej do majątków prywatnych wspólniczek nie spowoduje konieczności opodatkowania czynności wycofania podatkiem VAT. W związku z tym, nie będzie obowiązku skorygowania VAT odliczonego przy nabyciu nieruchomości. Wnioskodawcy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT, ponieważ pomiędzy pierwszym zasiedleniem nieruchomości a planowanym momentem wydania do majątków prywatnych upłynął okres dłuższy niż 2 lata, co jest warunkiem zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.791.2022.4.AJB