Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem licytacji sądowej może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tego rodzaju wątpliwość pojawiła się w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego dotyczącego udziału w nieruchomości współwłaściciela. W artykule przedstawiamy interpretację KIS w tej sprawie.

Sprzedaż w drodze licytacji sądowej nieruchomości stanowiącej współwłasność a VAT

W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygnaturze akt (…) powstała wątpliwość, czy sprzedaż w drodze licytacji sądowej nieruchomości stanowiącej współwłasność Dłużnika M. J., położonej w miejscowości (…), gmina (…), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w (…) prowadzi księgę wieczystą nr (…) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Dłużnik M. J. (NIP: (…)) według stanu na dzień dzisiejszy jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT – wpis do rejestru 22 lipca (…) r.

Nieruchomość będąca przedmiotem przyszłej licytacji, tj. udział 1/2 nieruchomości należący do Dłużnika jest nieruchomością zabudowaną w granicach działki 1 o powierzchni 0,0550ha. Nieruchomość stanowi współwłasność z siostrą Dłużnika M. R. w 1/2 części nieruchomości i została nabyta w drodze umowy darowizny z 7 lutego (…) r. od rodziców A. i D. J.

Uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego:

 • Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym przeznaczonym na garaż/ skład opału.
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli;
 • 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów;
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
 • Działka i obiekty budowlane zlokalizowane na księdze wieczystej nr (…) nie są wykorzystywane przez Dłużnika w prowadzonej działalności gospodarczej, z tytułu której jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w tym działalności rolniczej.
 • Nieruchomość wykorzystywana jest do celów mieszkaniowych przez Dłużnika i jego rodziców.
 • Działki i obiekty budowlane nie stanowią składnika majątkowego działalności gospodarczej Dłużnika, jest to majątek prywatny.
 • Według informacji organu egzekucyjnego działki i obiekty budowlane zlokalizowane na księdze wieczystej nr (…) nie były i nie są udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy też użyczenia.
 • Według informacji organu egzekucyjnego Dłużnik nie ponosił nakładów celu uatrakcyjnienia działki i obiektów budowlanych.

Sprzedaż udziału w nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT

W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej egzekucyjna sprzedaż części nieruchomości(…)z majątku prywatnego - nie będzie stanowiła działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności Dłużnika w przedmiocie zbycia udziału w nieruchomości, która to aktywność byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego - stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności). Brak jest przesłanek do stwierdzenia by Dłużnik podejmował czynności mające na celu uatrakcyjnienie nieruchomości w kontekście uzyskania bardziej korzystnych warunków sprzedaży. Podejmowane dotychczas przez Dłużnika działania należy uznać za czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Tym samym,w związku planowaną sprzedażą w drodze egzekucji komorniczej nieruchomości(…), której Dłużnik jest współwłaścicielem, nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.Skutkiem powyższego, sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, sprzedaż udziału w nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.2.2023.2.BG