W artykule omawiane jest stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie prawa gminy do odliczania podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług na potrzeby inwestycji. KIS stwierdziło, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku, gdyż towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Interpretacja ta ma istotne konsekwencje dla gmin, które ubiegają się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Szczegółowe wyjaśnienia i wnioski znajdują się w dalszej części artykułu.

Rozwój infrastruktury turystycznej a VAT

W zapytaniu skierowanym do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina (…) realizuje projekt inwestycyjny dotyczący rozwoju infrastruktury turystycznej. Przedmiotem operacji jest adaptacja istniejącego drewnianego budynku na cele turystyczne. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na lokalną społeczność oraz integruje mieszkańców. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na (…) rok. Gmina ubiegała się o dofinansowanie projektu, które otrzymała na podstawie podpisanej umowy. Gmina twierdzi, że podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny w projekcie.

Pytanie, które zostało zadane, dotyczyło prawa Gminy do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji.

Brak prawa do odliczenia VAT z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu

W odpowiedzi na zapytanie, KIS przedstawił następujące stanowisko:

KIS stwierdziło, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie w przypadku, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, które powodują powstanie zobowiązania podatkowego. W opisanym przypadku, nabywane towary i usługi będą wykorzystywane na cele niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Dlatego też Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji jest stwierdzenie, że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji. Przepisy podatkowe jednoznacznie określają, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje jedynie w przypadku wykorzystywania go do wykonania czynności opodatkowanych. W opisanym przypadku, towary i usługi będą używane na cele niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Interpretacja ta ma wpływ na pytającego, który nie będzie mógł odliczyć podatku VAT, co może wpłynąć na koszty inwestycji. Dla organów administracji skarbowej, interpretacja ta stanowi jednoznaczne stanowisko w przypadku podobnych sytuacji, gdzie gmina ubiega się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.178.2023.1.MG