Gmina, planując realizację projektu zagospodarowania zbiornika wodnego, złożyła wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej. Chciała dowiedzieć się, czy ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony związany z zakupem towarów i usług niepodlegających opodatkowaniu VAT, w celu uzyskania dofinansowania na ten projekt. Jaka jest odpowiedź KIS?

VAT związany z projektem zagospodarowania zbiornika wodnego

Gmina XYZ złożyła wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT związanej z realizacją projektu zagospodarowania zbiornika wodnego. W ramach tego projektu, Gmina planuje nabywać towary i usługi, które będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Wniosek dotyczył możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego na poniesione wydatki w celu uzyskania dofinansowania na realizację tego zadania.

Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT

KIS odpowiedział na wniosek Gminy XYZ, wskazując, że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanych z realizacją projektu zagospodarowania zbiornika wodnego. KIS powołał się na przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tymi przepisami, jednostki samorządu terytorialnego, takie jak Gmina XYZ, są podatnikami VAT tylko w zakresie czynności o charakterze cywilnoprawnym, a nie czynności o charakterze publicznoprawnym, które są wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Podsumowanie

W wyniku indywidualnej interpretacji podatkowej udzielonej przez KIS, wynika, że Gmina XYZ nie jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego związanych z realizacją projektu zagospodarowania zbiornika wodnego. Powodem takiego stanowiska jest fakt, że mienie powstałe w wyniku tego projektu nie będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Gminę XYZ, a jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami VAT tylko w zakresie czynności o charakterze cywilnoprawnym. Informacja ta ma kluczowe znaczenie dla Gminy XYZ, ponieważ ma wpływ na możliwość odzyskania podatku VAT oraz na planowanie budżetu i finansowanie projektu. Organ administracji skarbowej, KIS, wskazał na odpowiednie przepisy prawne obowiązujące w tej sprawie i dokonał wykładni ich treści w kontekście wniosku Gminy XYZ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.75.2023.1.JO