Dyrektor KIS potwierdził prawo do odzyskania podatku VAT przez Gminę przy realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków

Pewna Gmina na zadanie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków otrzymała dofinansowanie z krajowych środków publicznych i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oczyszczalnia jest wykorzystywana wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca wskazał, że ścieki będą odbierane i dowożone do oczyszczalni za odpłatnością i będą generować dochody, na podstawie art. 86 ust. 1 i 2, ust. 2a-2h, art. 86 ust. 22 ustawy o podatku od towarów i usług

W swoim wniosku Gmina podała, że podatek VAT został zakwalifikowany we wniosku o dofinansowanie jako koszt niekwalifikowany.

Gmina zadała pytanie: Czy Gmina nie może odzyskać podatku VAT przy realizacji operacji?

Gmina może odzyskać podatek VAT

W odpowiedzi na zapytanie Gminy, Dyrektor KIS stwierdził, że Gmina może odzyskać podatek VAT związany z operacją rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków.

"Ścieki będą dostarczane i dowożone do rozbudowanej oczyszczalni za odpłatnością. Zakupiony ciągnik i wóz asenizacyjny będą służyć do dowożenia ścieków do oczyszczalni, a agregat prądotwórczy będzie służył do wytwarzania energii elektrycznej, zużywanej do oczyszczania ścieków. Agregat prądotwórczy, wóz asenizacyjny i ciągnik rolniczy będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby oczyszczalni ścieków. Zarówno rozbudowana oczyszczalnia ścieków, jak i zakupione do jej obsługi wyposażenie w postaci ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego i agregaty prądotwórczego, będą generować dochód. Oczyszczalnia jest wykorzystywana wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. (…) Skoro są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz - jak wynika z okoliczności sprawy - rozbudowana oczyszczalnia ścieków i wyposażeniezakupione do jej obsługi(agregat prądotwórczy, wóz asenizacyjny i ciągnik rolniczy)będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, to będzie Państwu przysługiwało - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją operacji. Prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Gmina może odzyskać podatek VAT związany z operacją rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków. Interpretacja ta ma znaczenie dla Gminy, która będzie mogła skorzystać z możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów związanych z realizacją operacji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.380.2023.2.DP