Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że darowizna gotówkowa na rzecz zagranicznej fundacji nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego od spadków i darowizn po stronie darczyńcy. Interpretacja organu podatkowego wyjaśnia, że obowiązek podatkowy w tym przypadku spoczywa na nabywcy majątku.

Darowizna gotówkowa na rzecz zagranicznej fundacji a opodatkowanie

Spółka z o.o. sp.k. prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski i zamierza dokonać darowizny gotówkowej na rzecz zagranicznej fundacji z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym (w Księstwie Liechtensteinie). Umowa darowizny zostanie poddana przepisom prawa Księstwa Liechtenstein i spełniać będzie wszelkie przesłanki uznania za darowiznę dokonaną na podstawie przepisów Księstwa Liechtenstein oraz art. 888 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego.

Spółka argumentowała, że przekazanie gotówki na rzecz fundacji nie powinno skutkować powstaniem obowiązku podatkowego po jej stronie w podatku od spadków i darowizn. Jednakże w celu utwierdzenia się w przekonaniu zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przyjęła, jest prawidłowe.

Darczyńca nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem spółki i wyjaśnił, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a nie na darczyńcy.

Organ podatkowy w swojej interpretacji przywołał art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn zgodnie, z którym: "obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych". Organ zauważył, że z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka pełni rolę darczyńcy, a zagraniczna fundacja jest nabywcą. Z tego powodu, obowiązek podatkowy nie spoczywa na darczyńcy, czyli na spółce w kontekście darowizny dokonanej na rzecz fundacji.

"Biorąc pod uwagę przywołane przepisy i przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w związku z zawarciem umowy darowizny, po Państwa stronie nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Z powołanego wyżej art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn jasno bowiem wynika, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Zatem na Państwu jako na darczyńcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w tym podatku" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.94.2023.3.PB